Eurofondy

Eurofondy

Jednou z výhod členstva v Európskej únii je možnosť čerpania eurofondov, teda financií, ktorými sa dotujú veľké projekty s cieľom vyrovnať regionálne rozdiely medzi členskými krajinami Európskej únie. Proces funguje ako 7-ročný cyklus s dopredu stanoveným rozpočtom.

Kohézna politika a fondy

Kohézna politika sa sústreďuje na znižovanie regionálnych rozdielov s cieľom dosiahnuť vyvážené hospodárstvo, sociálny a regionálny rozvoj. V období 2014 až 2020 je na túto oblasť vyčlenených približne 351,8 miliardy eur z rozpočtu  Európskej únie. Peniaze do členských štátov únie rozdeľuje Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond.
V súčasnosti však kohézna politika nefunguje úplne efektívne, čo pociťujú najmä menšie štáty Európskej únie. Riešením by mohlo byť zreformovanie kohéznych fondov ako aj bližšia spolupráca menších štátov, napríklad v rámci V4, na tejto politike. Použitie finančných prostriedkov na zlepšenie úrovne života a rozvoj pracovných miest by tak bolo lepšie riadené.

Ako zefektívniť rozdeľovanie a použitie eurofondov?

Proces získavania a použitia eurofondov momentálne zahŕňa vytýčenie cieľov projektu, pripravenie operačného plánu, výberový proces pre zhotovenie projektu a schválenie Európskou komisiou. Tieto kroky si však vyžadujú veľa legislatívnych krokov, čím sa proces spomaľuje. Zjednodušenie legislatívy a prístupu k eurofondom by určite pomohlo k tomu, že  peniaze budú využité lepšie.
V súčasnosti sa Slovensku nedarí využiť 100% peňazí z eurofondov. Celkové využitie by mohol zlepšiť modernejší systém ako aj založenie právneho orgánu pre kontrolu nakladania s európskymi financiami. Tým sa predíde korupcii a časovým zdržaniam.
Rovnako treba brať do úvahy ciele, ktoré sa projektmi podarí naplniť, aby sa zabezpečila čo najväčšia efektívnosť financovania.

Žiadne komentáre

Napíšte Váš názor

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close